คณะกรรมการ

นายสุพัฒน์ ศรีวรรณวิทย์

ประธานสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย