คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

 

คุณสุพัฒน์  ศรีวรรณวิทย์
ประธาน สมาคมสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย

 

คุณจิรบูลย์  วิทยสิงห์
เลขาธิการ สมาคมสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย

 

คุณนิพนธ์  ระตะนะอาพร
อุปนายก สมาคมสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย

 

คุณพัทธ์ธีญา  พสุจรัสพงศ์
อุปนายก สมาคมสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย

 

คุณอุไรวรรณ  บุนนาค
อุปนายก สมาคมสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย

คุณมรกต  ยศธำรง
กรรมการ สมาคมสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย

คุณเพ็ญศิริ  หฤหรรษเริงร่า
กรรมการ สมาคมสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย

คุณเชษฐ์  รุ่งชวาลนนท์
กรรมการ สมาคมสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย

คุณอมรชัย นาคศุภมิตร
กรรมการ สมาคมสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย

 

คุณอนันต์  ศรีธนาอมร
กรรมการ สมาคมสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย

คุณวีระชัย  เจือสันติกุลชัย
กรรมการ สมาคมสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย

คุณโกสินทน์  โปธิ
กรรมการ สมาคมสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย

คุณสุนันทา  ศุภผลศิริ
กรรมการ สมาคมสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย

คุณจักร  โกศัลยวัตร
กรรมการ สมาคมสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย

คุณอาริสา  จัตฎะษา
กรรมการ สมาคมสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย

คุณพัชรินทร์  อรรถประสิทธิ์
กรรมการ สมาคมสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย

คุณทิพย์สุดา  ศิริโชติ
กรรมการ สมาคมสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย

คุณพัทธ์ธีรา  ภานุอนันต์พงษ์
กรรมการ สมาคมสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย